Dňa 14.11.2019 bude v Mš divadelné predstavenie

Deň materských škôl na Slovensku

Tento významný deň, nie len pre materské školy, ale aj pre náš štát sa bude organizovať každoročne

4. novembra. 

Tekvice a strašidlá

Rodičom, ktorí ( si našli čas) sa so svojími deťmi zúčastnili na tvorivých dielňach ďakujeme.

Prejavili svoju zručnosť a kreativitu.

 

Zber papiera a plastových fliaš

V období od 7.10.-18.10.2019 

sa uskutočnil zber papiera a plastov.

Výstava tvorenia z gaštanov a iných plodov...

Deti, ktoré si priniesli výzdobu k jeseni boli v stredu odmenene. 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili na revitalizácií areálu mš.

Oznam zo školskej jedálne

Odhlasovanie zo stravy

telefonicky na tel. č. 02/62 319 240 alebo emailom: sjgessayova@gmail.com  

"V súvislosti s prijatou zmenou VZN č. 15/2019 zo dňa 30. 9. 2019 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach sa mení čas dokedy je potrebné dieťa/ žiaka odhlásiť zo stravovania nasledovne:

- odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 7,30 hod. v danom stravovacom dni,

- v zmysle zákona 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR dieťa/žiak má nárok na stravu za poplatok znížený o sumu 1,20 € iba v prípade ak splnil dve podmienky - zúčastnil sa výchovno - vzdelávacieho procesu v škole a odobral obed,

- zákonný zástupca je povinný v prípade neúčasti svojho dieťaťa na výchovno-vzdelávacom procese dieťa/žiaka zo stravy včas odhlásiť, alebo uhradiť plnú sumu príspevku na stravovanie (poplatok za potraviny aj režijné náklady) ,

- v prípade, že stravník nebude zo stravy odhlásený niekoľko dní, zákonný zástupca uhrádza stravu za všetky dni neprítomnosti dieťaťa v škole,

- vypúšťa sa podmienka, že v prvý deň choroby dieťaťa si môže zákonný zástupca obed odobrať do obedára, nakoľko pri zmene času odhlasovania je táto možnosť bezpredmetná

- za neodobratú, alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje

RODIČIA DIEŤAŤA, KTORÉ NAVŠTEVUJE MŠ S TRVALÝM POBYTOM V PETRŽALKE, POZOR❗ 

Rodičia dieťaťa, ktoré navštevuje MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti a má trvalý pobyt v Mestskej časti Bratislava-Petržalka budú od 1. novembra 2019 platiť poplatok 30 eur. Podmienkou je vyplniť tlačivo "Súhlas so spracovaním a overením osobných údajov", ktoré rodič odovzdá riaditeľke v zalepenej obálke do 30.9.2019. Výnimku tvoria predškoláci, ktorí majú podľa zákona škôlku zadarmo.

Tlačivo nájdete na našej webovej stránke: https://www.petrzalka.sk/2019-09-09-suhlas-so-spracovanim-.../ alebo vám ho poskytne riaditeľka MŠ. Na obálke musí byť uvedená adresa podávateľa súhlasu a v ľavom hornom rohu uvedené "súhlas s overením údajov". Pokiaľ súhlas na overenie osobných údajov neodovzdáte, je potrebné doniesť riaditeľkám MŠ potvrdenie z ohlasovne pobytu, že dieťa má trvalý pobyt v MČ.

DETI BEZ TRVALÉHO POBYTU V PETRŽALKE MÔŽU POŽIADAŤ O ZĽAVU

Rodičia dieťaťa bez trvalého pobytu v Petržalke môžu požiadať o zľavu 70% do 15.9.2019 a starosta ju po zvážení všetkých okolností môže udeliť. Elektronický formulár aj žiadosť na vytlačenie a všetky potrebné informácie nájdu rodičia detí, ktoré NEMAJÚ trvalý pobyt v Petržalke, v tomto linku: https://www.petrzalka.sk/2019-09-09-ziadost-o-poskytnutie-

Zapojenie sa do projektu

Zábavnou hrou na Lovcov baktérií
deťom vytvoríme správne hygienické návyky. Umývať si ruky nikdy nebola taká zábava! Pomôcť môžu aj rodičia...


POMÁHAME ŠKOLÁM S REKONŠTRUKCIOU TOALIET
PRETOŽE NA PROSTREDÍ ZÁLEŽÍ

Čo očakáva od Vás - rodičov materská škola 

.

 • dôverovať materskej škole a učiteľkám
 • akceptovať, že Vaše dieťa je len jedným medzi ostatnými v skupine.
 • nepresadzovať podporu len pre svoje vlastné dieťa bez ohľadu na ostatných.
 • naučiť sa prostredníctvom spolupráce s materskou školu podporovať záujmy všetkých detí a všetkých rodičov.
 • neočakávať, že "chodenie" Vášho dieťaťa do materskej školy bude od prvého dňa bez problémov. Nebude. No Vaše dieťa porastie, bude istejšie a sebavedomejšie, bude dieťaťom z materskej školy (škôlkarom), ktoré svoj každodenný pobyt dobre zvládne a vyťaží z neho čo najviac pre svoj osobnostný rast.

Čo by malo dieťa ovládať pred nástupom do Materskej školy.


Základy hygieny

Dieťa by malo vedieť použiť toaletu. V tomto období by malo mať aj zautomatizované umývanie rúk po použití toalety.

Vysmrkať sa.

Odplienkovanie

Dieťa by malo byť kompletne odplienkované a to aj vrátane spánku. 

Cumeľ

sa netoleruje.

Samostatné jedenie

Dieťa by malo ovládať samostatné jedenie a pitie z pohára. Dieťa musí vedieť, že je nevyhnutné, aby od stola neodbiehalo.

Obliekanie

Dieťa sa musí vedieť samostatne obliecť, samozrejme mu budú nápomocné učiteľky, ale malo by mať zvládnutý aspoň nejaký základ. Tak isto to platí aj pri obúvaní. Dieťa by si aj malo vedieť identifikovať svoje veci.

Zvládnutá lokomócia

chôdza, beh, chôdza po schodoch


ČO POTREBUJE VAŠE DIEŤA ...

 • prefotenú kartičku poistenca
 • náhradné oblečenie  ( vrecká na znečistené prádlo)
 • papučky- pevnú obuv (nie šľapky, crocsy, cvičky)
 • hygienické potreby (vreckovky, toaletný papier, 1l mydlo, vlhčené utierky vhodné do WC)
 • hrebeň/kefu s otvorom na zavesenie
 • pyžamo
 • ochrannú podložku na matrac (deti, ktoré majú problém s pomočovaním)
 • Všetky veci vášho dieťaťa musia byť podpísané!
  Prosíme rodičov, aby požiadavku MŠ na podpisovanie všetkých osobných vecí svojich detí rešpektovali, aby nedochádzalo k zámene alebo odcudzeniu, a tým sme predchádzali zbytočným nedorozumeniam.


V zmysle dodržania zákona 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 8 ods. 3 vyhlášky MZ SR č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež, žiadame aby ste neprinášali do materskej školy žiadne nápoje (pitný režim je zabezpečený počas celého dňa), ovocie a potraviny. Ďakujeme. 


Darujte nám 2%

https://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=27938 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Prijímanie do MŠ na školský rok 2019/2020


Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa, vrátane očkovania, od všeobecného lekára pre deti a dorast. Žiadosť podaná bez tohto potvrdenia nie je úplná a nie je akceptovateľná. 
Do materskej školy sa spravidla prijíma dieťa vo veku od troch do šiestich rokov jeho veku

Žiadosti na školský rok 2019/20 sa prijímajú v termíne od 8. apríla do 16. apríla 2019.


Prijímania žiadostí v riaditeľni.

Rozhodnutie riaditeľky školy o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na nasledujúci školský rok vydá riaditeľka školy do 14. júna 2019.

V rozhodnutí o prijatí dieťaťa môže určiť adaptačný pobyt (najviac 4 hodiny denne) alebo diagnostický pobyt dieťaťa v MŠ, ktorý nesmie byť dlhší ako 3 mesiace. 

Ďalšie podmienky prijímania detí určené riaditeľkou MŠ v súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. a prerokované pedagogickou radou 13. 2. 2019

V prípade, že počet žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ bude vyšší ako umožňuje kapacita školy, prednostne bude prijaté

dieťa, ktorého súrodenec už navštevuje našu MŠ.Návšteva v školskej knižnici

V spolupráci Mš so Zš Gessayova 2 budú deti pravidelne navštevovať školskú knižnicu priamo v Zš Gessayova 2.  

 ( štvrtok po olovrante)

Rýchly kontakt

Materská škola

Gessayova2

851 03 Bratislava

tel.: +421 903 436 925

riaditeľka: Bc. Jana Brezinová

e-mail: msgessayova2@gmail.com

            msgessayova2@strediskoskole.sk