Pozývame Vás na karneval, ktorý sa uskutoční dňa 6.2.2020 od 15:00 v jedálni Zš. 

Pre všetkých je Vstup možný len v maskách.

26.2.2020 sa uskutoční fotografovanie detí k Veľkej noci

( do 17.2.2020 je možné sa zapísať) v prípade nízkeho záujmu sa fotenie ruší.


Príchod detí do 8.00h už v triede 

chceme požiadať o opustenie areálu MŠ do 8.00.hod 

Neskoré príchody narúšajú chod MŠ

Plánované neskoršie príchody je potrebné nahlásiť učitelke. 

Neskoré príchody a odchody sú porušovaním šk. poriadku. 

Opätovne Vás žiadame o dodržiavanie šk.poriadku, ktorý ste odsúhlasili na schôdzi 12.9.2019                                           Odhlasovanie zo stravy

                     telefonicky na tel. č. 02/62 319 240 alebo emailom: sjgessayova@gmail.com

       odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 7,30 hod. v danom stravovacom dni.

Hotel pre hmyz
Ďakujeme pánovi Véghovi za krásny hotel pre hmyz. 

Deti tak môžu pozorovať život hmyzu a porozumieť fungovaniu prírody.Opäť potešil a prekvapil svojou zručnosťou.

Realizácia projektu Zdravý chrbátik

Prvoradým cieľom sú deti a našim úmyslom je pozitívne a hravou formou naštartovať u nich chuť cvičiť, vybudovať v nich pozitívny vzťah k cvičebným pomôckam, zamerať sa na komplexné posilnenie ich chrbtice. 


Prednosta Neurochirurgickej kliniky ÚVN SNP Ružomberok, hlavný garant projektu a predseda OZ za zdravší život Doc. MUDr. Róbert Rusnák, PhD

Zapojenie sa do projektu

Zábavnou hrou na Lovcov baktérií
deťom vytvoríme správne hygienické návyky. Umývať si ruky nikdy nebola taká zábava! Pomôcť môžu aj rodičia...


POMÁHAME ŠKOLÁM S REKONŠTRUKCIOU TOALIET
PRETOŽE NA PROSTREDÍ ZÁLEŽÍ

Čo očakáva od Vás - rodičov materská škola 

.

 • dôverovať materskej škole a učiteľkám
 • akceptovať, že Vaše dieťa je len jedným medzi ostatnými v skupine.
 • nepresadzovať podporu len pre svoje vlastné dieťa bez ohľadu na ostatných.
 • naučiť sa prostredníctvom spolupráce s materskou školu podporovať záujmy všetkých detí a všetkých rodičov.
 • neočakávať, že "chodenie" Vášho dieťaťa do materskej školy bude od prvého dňa bez problémov. Nebude. No Vaše dieťa porastie, bude istejšie a sebavedomejšie, bude dieťaťom z materskej školy (škôlkarom), ktoré svoj každodenný pobyt dobre zvládne a vyťaží z neho čo najviac pre svoj osobnostný rast.

Čo by malo dieťa ovládať pred nástupom do Materskej školy.


Základy hygieny

Dieťa by malo vedieť použiť toaletu. V tomto období by malo mať aj zautomatizované umývanie rúk po použití toalety.

Vysmrkať sa.

Odplienkovanie

Dieťa by malo byť kompletne odplienkované a to aj vrátane spánku. 

Cumeľ

sa netoleruje.

Samostatné jedenie

Dieťa by malo ovládať samostatné jedenie a pitie z pohára. Dieťa musí vedieť, že je nevyhnutné, aby od stola neodbiehalo.

Obliekanie

Dieťa sa musí vedieť samostatne obliecť, samozrejme mu budú nápomocné učiteľky, ale malo by mať zvládnutý aspoň nejaký základ. Tak isto to platí aj pri obúvaní. Dieťa by si aj malo vedieť identifikovať svoje veci.

Zvládnutá lokomócia

chôdza, beh, chôdza po schodoch


ČO POTREBUJE VAŠE DIEŤA ...

 • prefotenú kartičku poistenca
 • náhradné oblečenie  ( vrecká na znečistené prádlo)
 • papučky- pevnú obuv (nie šľapky, crocsy, cvičky)
 • hygienické potreby (vreckovky, toaletný papier, 1l mydlo, vlhčené utierky vhodné do WC)
 • hrebeň/kefu s otvorom na zavesenie
 • pyžamo
 • ochrannú podložku na matrac (deti, ktoré majú problém s pomočovaním)
 • Všetky veci vášho dieťaťa musia byť podpísané!
  Prosíme rodičov, aby požiadavku MŠ na podpisovanie všetkých osobných vecí svojich detí rešpektovali, aby nedochádzalo k zámene alebo odcudzeniu, a tým sme predchádzali zbytočným nedorozumeniam.


V zmysle dodržania zákona 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 8 ods. 3 vyhlášky MZ SR č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež, žiadame aby ste neprinášali do materskej školy žiadne nápoje (pitný režim je zabezpečený počas celého dňa), ovocie a potraviny. Ďakujeme. 

Darujte nám 2%

https://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=27938 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prijímanie do MŠ na školský rok 2019/2020


Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa, vrátane očkovania, od všeobecného lekára pre deti a dorast. Žiadosť podaná bez tohto potvrdenia nie je úplná a nie je akceptovateľná. 
Do materskej školy sa spravidla prijíma dieťa vo veku od troch do šiestich rokov jeho veku

Žiadosti na školský rok 2019/20 sa prijímajú v termíne od 8. apríla do 16. apríla 2019.


Prijímania žiadostí v riaditeľni.

Rozhodnutie riaditeľky školy o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na nasledujúci školský rok vydá riaditeľka školy do 14. júna 2019.

V rozhodnutí o prijatí dieťaťa môže určiť adaptačný pobyt (najviac 4 hodiny denne) alebo diagnostický pobyt dieťaťa v MŠ, ktorý nesmie byť dlhší ako 3 mesiace. 

Ďalšie podmienky prijímania detí určené riaditeľkou MŠ v súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. a prerokované pedagogickou radou 13. 2. 2019

V prípade, že počet žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ bude vyšší ako umožňuje kapacita školy, prednostne bude prijaté

dieťa, ktorého súrodenec už navštevuje našu MŠ.

Návšteva v školskej knižnici

V spolupráci Mš so Zš Gessayova 2 budú deti pravidelne navštevovať školskú knižnicu priamo v Zš Gessayova 2.  

 ( štvrtok po olovrante)

Rýchly kontakt

Materská škola

Gessayova2

851 03 Bratislava

tel.: +421 903 436 925

e-mail: msgessayova2@gmail.com

            msgessayova2@strediskoskole.sk