O nás


Materská škola Gessayova 2 v Petržalke je 2-triedna materská škola.  Dňa 11.4. 2016 bola slávnostne odovzdaná do užívania.

Sídli v lokalite s možnosťou úzkeho kontaktu s prírodou.

Areál materskej školy je priestranný a jeho súčasťou je školský dvor s množstvom zelene, hernými atrakciami, pieskoviskom a dopravným ihriskom s novými odrážadlami.

Pre deti predškolského veku zabezpečuje celodennú starostlivosť. Dieťa v Mš absolvuje predprimárne vzdelávanie, ktoré končí dovŕšením šiesteho roku veku dieťaťa . Absolvent materskej školy obdrží na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania

Edukačná činnosť je zabezpečená štyrmi plne kvalifikovanými učiteľkami predprimárneho vzdelávania.

Kľúčové kompetencie detí rozvíjame pomocou ŠvP 

V našej Mš máme kvietky Púpavy a Margarétky" 

vypracovaného podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. V školskom vzdelávacom programe sú rozpracované ciele predprimárneho vzdelávania, obsah výchovy a vzdelávania a organizačné formy predprimárneho vzdelávania. 

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

September: Ja a škôlka, Môj dom, Moji kamaráti, Bezpečne na ceste

Október: Jeseň a jej plody, Žijeme zdravo, Chránime prírodu, Tekvice a iné strašidlá

November: Čas, Plno dobrôt, Zmeny počasia v jeseni, Pracovné činnosti

December: Čižma plná sladkosti, Advent, Tradície a zvyky

Január: Zimné športy, Zvieratá v zime, Chránime si zdravie

Február: Živá a neživá príroda, Život v lese, Masky, Čím budem

Marec: Abeceda, Jar sa vracia, Kniha priateľ človeka, Premena

Apríl: Krásy prírody, Veci v našom okolí, Veľká noc, Hmyz

Máj: Moje Slovensko, Rozprávka, Mamka moja, Rastliny v záhrade

Jún: Sviatok detí, Lietadlom po svete, Týždeň súťaží, Hurá leto

 

Zriadovateľ:

Mestská časť Bratislava - Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava 


Zamestnávateľ: 

Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka, Bohrova 1, 851 01 Bratislava 

Hlavnou myšlienkou programu je :

* podporovať komplexný osobnostný rozvoj dieťaťa

* aktivovať a motivovať rozvoj psychomotoriky, poznania, emocionality a sociability

* rozvíjať tvorivosť a predstavy v každodenných aktivitách

* pomôcť dieťaťu formovať vlastnú jedinečnosť a životné kompetencie