Poplatky

Príspevok za pobyt v MŠ

Za pobyt dieťaťa v materskej škole od 1. novembra 2019 prispieva zákonný zástupca dieťaťa (alebo ostatné osoby, ktorým bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti) mesačne na jedno dieťa príspevok v nasledovnej výške: 

a) v prípade, že dieťa má trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava-Petržalka minimálne 1 rok pred nástupom do materskej školy je výška príspevku 30 €/mesiac/dieťa

b) v ostatných prípadoch je výška príspevku 100 €/mesiac/dieťa.

Príspevok uhrádza zákonný zástupca dieťaťa vopred do 10 dňa kalendárneho mesiaca.

Príjemca: Stredisko služieb školám a školským zariadeniam, Bohrova 1, 851 01 Bratislava
IBAN: SK32 0900 0000 0051 1752 2323
Variabilný symbol: 9133xxxx (xxxx = priradený číselný symbol dieťaťa)
Špecifický symbol: uvádza sa obdobie
Správa pre príjemcu: MŠ Gessayova 2 + Meno Priezvisko (dieťaťa, nie zákonného zástupcu)

V zmysle §28 odsek 5 zákona NR SR č.245/2008 O výchove a vzdelávaní sa príspevok neuhrádza na dieťa:

a) rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
c) ktorému súd nariadil ústavnú starostlivosť,
d) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin, alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zriaďovateľom,
e) ak zákonný zástupca predloží riaditeľovi materskej školy doklad o hmotnej núdzi.

Príspevok na stravovanie

Zákonný zástupca je povinný uhradiť príspevok na stravovanie dieťaťa, ak sa dieťa v MŠ stravuje.

Príspevok na stravu je 1,94 € (režijné náklady) na deň . 

IBAN: SK52 5600 0000 0094 0093 0013

Špecifický symbol: trieda + mesiac
Správa pre príjemcu: Priezvisko (dieťaťa, nie zákonného zástupcu)

Platbu je možné vykonať predtlačenou poštovou poukážkou (k dispozícii v MŠ) alebo bankovým prevodom.
Za stravu sa platí mesiac vopred a treba ju uhradiť do 25. dňa.

Za prihlasovanie a odhlasovanie žiakov zo stravy plne zodpovedný zákonný zástupca (pri chorobe, školské akcie, presťahovanie, a pod.).

Odhlásiť dieťa zo stravy je možné telefonicky 02/62 319 240 alebo emailom: sjgessayova@gmail.com

Za neodhlásenú stravu sa neposkytuje finančná náhrada.

Rodičovské združenie Mš Gessayova 2 ( OZ ) IČO: 50 331 965

Členský príspevok  je dar rodiča pre potreby detí , odsúhlasený na schôdzi. Na školský rok 2019/2020 je odsúhlasená výška príspevku 100 €

FIO BANKA

Číslo účtu: SK3983300000002601223268
DO POZNÁMKY UVIESŤ MENO DIEŤAŤA