Zippyho kamaráti


Venujeme veľkú pozornosť telesnému zdraviu našich detí, uisťujeme sa, že dobre jedia, že sú v zime teplo oblečené, povzbudzujeme ich, aby športovali a udržiavali sa v kondícii.

Venujeme však dostatok pozornosti ich duševnému zdraviu a duševnej pohode. Ako vidia samé seba, ako vychádzajú s ostatnými deťmi, ako dobre sa vedia vyrovnávať s problémami a sklamaniami....

Zdravé oči už v škôlke 

Ako už názov prezrádza, hlavným zámerom projektu je v dlhodobom horizonte pomôcť zlepšiť zrak detí predškolského veku. Zdravé oči už v škôlke je program s celoslovenským pokrytím zameraný na preventívne merania zraku v materských školách. Skríningové merania zrakových parametrov realizujeme deťom od 3 do 6 rokov bezdotykovo autorefraktometrom, ktorý dokáže s vysokou mierou spoľahlivosti odhaliť existujúce alebo začínajúce vývinové poruchy zraku. Rodičia často nedokážu u svojich detí rozpoznať začínajúce sa zrakové problémy, nevedia o tom, že majú predispozície na rozvoj rôznych porúch zraku, ktoré časom môžu ich život výrazne negatívne ovplyvniť. Pritom práve včasné diagnostikovanie týchto porúch je pre ich korekciu či úplné vyliečenie kľúčové.


PREVENTÍVNY PROGRAM KOZMO
A JEHO DOBRODRUŽSTVÁ

Je zameraný na rozvoj emocionálnej inteligencie, prosociálneho správania, spolupráce a empatie detí. Vďaka preventívnemu programu KOZMO a jeho dobrodružstvá budú mať deti do budúcna vybudovaný hodnotovo-vedomostný základ, ktorý im pomôže rozhodnúť sa konať pri strete s násilím.

Celý program je budovaný na filozofii nenásilnej komunikácie, ktorá nikomu neubližuje, neškatuľkuje, nestavia do roly obete ani agresora.

Špecificky sa preventívny program zameriava na problémy vyčleňovania, posmievania sa a fyzického ubližovania. Jednotlivé témy prinášajú pozitívny spôsob poznania vlastných emócií, stimulujú adekvátne správanie v konkrétnych situáciách.

Projekty

Projekt Dorotka a jej priatelia ponúka deťom v materských školách výnimočnú možnosť pravidelných stretnutí s mladými ľuďmi vo veku 16 až 25 rokov. Každý mesiac riešia deti a mládežníci problémy imaginárnej "Dorotky", ktorá je rovesníčka detí materských škôl a potrebuje pomoc. Deti v materskej škole sa formou hier, básní, príbehov a rozhovorov "učia" ošetriť malé zranenia Dorotky, privolať rýchlu lekársku pomoc a oboznamujú sa s darcovstvom krvi a Červeným krížom. Už v takomto veku vedia deti pomôcť iným a posilňujú sa v nich hodnoty humanity.

Aktuálne témy projektu:

 • Darcovstvo krvi a propagácia ČK
 • bezpečnosť na cestách, ako volať rýchlu zdravotnú pomoc
 • Dorotka prechladla
 • Dorotka si zlomila ruku
 • Dorotku bolí brucho
 • Dorotku si popálila prst
 • Dorotke tečie krv
 • Dorotku bodla osa
 • Dorotka sa učí poskytovať prvú pomoc
 • Záverečné stretnutie
 • Stretnutia sú určené predškolákom a budú trvať 10 mesiacov/ 1x za mesiac.

o je OLOmánia?

je to dlhodobý zábavno-vzdelávací program pre žiakov bratislavských materských, základných a špeciálnych škôl, ktorý sa snaží vychovávať účastníkov k separovaniu odpadu a tým chrániť životné prostredie.

Hlavná myšlienka projektu: "NESEPARUJ SA - SEPARUJ!"

Olománia - celoročná súťaž pre deti, ktorej cieľom je naučiť ich správne nakladať s komunálnym odpadom, osvojiť si témy ako recyklácia, ochrana životného prostredia, separácia odpadu a spoločenská zodpovednosť. Riadi sa myšlienkou - Každý účastník Olománie je víťaz.

Účasť 5-6 ročných detí na Smetiarskom kurze.

Za školský rok 18/19 sme vyzbierali 212,5 kg papiera a 11 vriec plastových fliaš. Ďakujeme

DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie

vyučuje dva originálne ekovýchovné programy so zameraním na triedenie a recykláciu komunálneho odpadu a to predovšetkým v oblasti Bratislavského kraja. Deti sú hravou a zážitkovou formou vedené k zodpovednému nakladaniu s odpadmi. Okrem rozlišovania jednotlivých druhov odpadu a chápania pravidiel triedeného zberu a recyklácie je kladený dôraz na to, ako vzniku odpadov predchádzať a ich tvorbu čo najviac eliminovať. Deťom je objasňovaný zároveň aj vplyv odpadov na životné prostredie.

Zapojili sme sa do zberu bateriek, špecialná nádoba je umiestnená v šatni Mš. Vyzbierali sme 26 kg baterií. Ďakujeme.

TÝŽDEŇ ŠPORTU S GEPARDOM pod záštitou starostu mestskej časti Petržalky

Gepard zavítal do škôlok medzi deti.....


Nadácia Allianz podporila projekt Dopravné ihrisko Kruháčik vo výške 1500€

V spolupráci s rodičmi, Mš vyhrala vysávač značky Ergorapido od spoločnosti Electrolux

Domestos pre školy, finančná výhra na nákup čistiacich prostriedkov vo výške 240€